Zaštita osobnih podataka – GDPR

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, objavljuju se službeni kontakti službenika za zaštitu osobnih podataka u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija: 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA

Maja Walter-Vengust, univ.spec.oec.

Tel: 051/271-816
mail: administracija@vatrogasci-opatija.hr

Zakonodavni okvir:

Skip to content